El Museu Pedagògic Experimental. Una obra fundada i dirigida per una dona

Dones d'Aigua. 24 de setembre de 2021.

El feminisme obrer del tombant de segle, amb tints socials, republicans i anarquistes, defensà la igualtat, l’autonomia i l’emancipació socioeconòmica de les dones a través de l’educació i el treball. En el seu camí de conquesta de la visibilitat i el dret a la paraula a l’esfera pública, es prodigà, de forma paral·lela, en la generació de marcs simbòlics i de sociabilitat alternatius com l’espiritisme, la maçoneria, l’esperantisme o l’excursionisme higienista. La creació d’aquelles esferes diferencials responia a la necessitat de garantir la presencialitat femenina d’una forma que no era permesa en el marc social patriarcal ordinari. Si hi ha algun camp en el què l’actuació de les dones fou preponderant aquest fou el de l’educació i la pedagogia. En un moment en el què no hi havia educació pública, i en què les escoles, o eren privades ( i per tant elitistes) o religioses, l’establiment de projectes educatius dirigits a les famílies obreres fou un dels camps de batalla elementals de l’obrerisme.  Entre la miríada d’experiències a recuperar, protagonitzades per dones, la del Museu Pedagògic Experimental fou una proposta educativa i pedagògica dirigida a la formació de les classes populars, i especialment a les criatures amb problemes de diversitat funcional i d’aprenentatge, i tot gràcies a la iniciativa d’una dona pràcticament desconeguda per la historiografia, Francesca Rovira de Forn. L’aportació d’aquelles dones invisibles i de moltes altres, encara inconegudes, deixà un substrat preparat per l’arribada de noves generacions que construïren les condicions per aconseguir el reconeixement i impulsar l’associació femenina obrera.

Una lliçó de botànica
Una lliçó de botànica

El Museu Pedagògic Experimental de Barcelona fou creat el 1905 per Francesca Rovira de Forn. Inspirant-se en experiències com el Musée Pedagógique de Paris o el Museo Pedagógico de Madrid, la institució volia formar mestres, fer cursos d’alfabetització per obrers i acollir infants amb dificultats especials d’aprenentatge. El seu punt de partida era “contribuir a la difusión de la cultura integral por la propagación metodizada de los principios y medios pedagógicos e higiénicos” , des d’una perspectiva que combinava la intervenció pedagògica, la puericultura amb la prevenció mèdica i la higiene. El Museu s’inaugurà el maig de 1905 i la revista Feminal li dedicà un reportatge amb fotografies, amb un subtítol significatiu: “Museu Pedagogich Experimental. Una obra fundada y dirigida per una dona”. Francesca en fou la principal impulsora i finançadora, així com la seva directora. El projecte, tot i l’indubtable vocació de servei públic, era de caire privat i es sustentava amb la col·laboració desinteressada del personal professional docent -mestres i metges-, pel què el seu principal problema sempre fou la sostenibilitat financera.


Francesca Rovira de Forn fou una mestra i pedagoga, què dedicà tota la seva vida a la renovació pedagògica, amb un paper significatiu en els ambients lliurepensadors barcelonins d’entresegles. En un parlament durant una festa a la cooperativa La Vanguardia Obrera el 1906, afirmava:

“es necesario abandonar la enseñanza antigua por rutinaria y atrofiar el entendimiento del alumno y entregarse a la enseñanza progresiva y moderna libre de preocupaciones religiosas y en donde las horas que el alumno dedica á la escuela son aprovechables, no le cansan y van formando por último una inteligencia reflexiva, sólida y superior cultura”.

El Cooperador Cooperatista, abril de 1906, núm. 16.

Francesca Rovira també tingué una vinculació més o menys directa amb el cooperativisme, i es poden constatar afinitats, detectar aliances i col·laboracions estretes dins el ric i heterogeni univers de l’època format per l’entrecreuament de l’economia social i el mutualisme, la pedagogia, la psicologia, l’higienisme i la salut. Un dels col·laboradors principals i co-director del museu fou Enric Octavi Raduà i Oriol (1864-1928). Raduà fou un metge municipal, especialista en “higiene pràctica” i cap de la Secció Estadística Demogràfica, impulsor de l’Institut de Demografia i Padró Sanitari, interessant en l’habitació obrera, fou masó i president de l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya. Tingué un paper actiu com a membre honorífic de diferents organismes d’economia social i obrera com la Unió i Defensa de Monts de Pietat de la provincia de Barcelona i la Federació de Societats de Socors Mutus de Catalunya. Romangué molt compromès amb el moviment cooperatiu en els seus inicis, participà del primer congrés cooperatiu el 1899 com a delegat de la Federació Agrícola de la província de Lleida i fou secretari de la primera Cambra Regional de les Societats Cooperatives Catalano-Balear, de la qual, més tard, en fou nombrat membre honorífic.

Ambdós, Rovira i Raduà, i també Joan Salas Anton, participaren conjuntament en diversos mítings de difusió i propaganda, com el que realitzaren el 1903 a la cooperativa de la Pobla de Claramunt. La crònica periodística relatava d’aquesta manera la intervenció d’ella:

Francisca Rovira de Forn se levantó á hablar para congratularse de la numerosa concurrencia de señoras al acto. Derechamente, sin preámbulo casi, explanó el tema anunciado por los oradores que le precedieron, y con palabra fácil y expontánea demostró la gran necesidad de que la mujer se asocie al movimiento cooperatista ya que ella educa las generaciones haciendo hombres a su semejanza. Cautivó al auditorio, con un párrafo sublime lleno de sentimiento, dedicada á la mujer que cae, víctima, muchas veces, de su candidez y que por lo defectuoso del estado de cosas actual se le escarnece cuando más necesitada se encuentra de apoyo y consideración.

La Publicidad, 9 de desembre de 1903, p.2.
Sales d’Anatomia, Fisiologia i Botànica, respectivament

No obstant, sembla que la dedicació de Rovira virà cap altres prioritats, tot i que es podrien llegir com a auxiliars al cooperativisme. En aquell univers, preocupat per solventar l’anomenada qüestió social des d’una vessant cientítifica, racional i tècnica, Francesca Rovira de Forn impulsà l’Escola Pràctica d’Economia Domèstica, com a secció dins el Museu. Una secció específicament orientada a dones joves que integrava coneixements “teòrics i pràctics” d’administració de la llar, d’alimentació i nutrició, d’higiene i puericultura, i d’economia domèstica en el sentit ampli. Rovira també tingué l’afany de visibilitzar i promoure les activitats femenines i es rodejà d’un equip de cinc col·laboradores. En qualsevol cas, sembla clar que “la amiga y compañera Paquita Rovira de Forn”, destinà tots els esforços al projecte del museu. Tal i com es recollia a Feminal:

Y la senyora Rovira, la fervent fundadora d’aquesta institució bella, parlava ab fè, ab fè de fanàtica, de visionaria (…) Quatre anys fa qu’està fundat el Museu Pedagògich y que va aguantar-se mercès al esfors d’una dòna qui ha treballat tota sa vida pera dur a terme aquesta obra sana, a la que ha sacrificat totes ses energies y tot son benestar material. El fi sols es un y magnífich: regenerar l’ensenyança, única font de posteritat.

Lacosta, Roser de “Museu Pedagògich Experimental”. Feminal, 25 d’abril de 1909.

donesdaigua, educaciópopular, educacióracionalista, Museupedagògicexperimental

Collelldemont, Eulàlia i Moreu, Ángel. “El museo pedagógico experimental de Barcelona: enclave para una historia de los pequeños museos pedagógicos”. Historia de la educación, 26, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pp. 471-482.

Lacosta, Roser de “Museu Pedagògich Experimental. Una obra fundada i dirigida per una dona”. Feminal, 25 d’abril de 1909.

Rovira, Francesca. Museo Pedagógico Experimental. Barcelona: La Neotipia, 1907.

Rovira, Francesca. Nuevo tratamiento de la sordera. Barcelona: Imp. J. Horta, 1914.

 

Article sobre el Museu Pedagogich Experimental.

Lacosta, Roser de “Museu Pedagògich Experimental. Una obra fundada i dirigida per una dona”. Feminal, 25 d’abril de 1909.